12. Podpora veškerého občanského snažení a občanských iniciativ a to včetně podpory podniků, které se na tuto činnost zaměřují.

01.12.2013 12:42
  • Občanská iniciativa je to, co je základem demokracie. Je to nejen základ, ale i to co tuto demokracii může dále rozvíjet. Proto je naprosto nezbytné vytvořit stav, kdy tyto iniciativy se nejen mohou rozvíjet, ale dokonce i určovat dění v naší zemi.
  • Občanské iniciativy musí být založeny na iniciativě lidí (občanů) a rozhodně do nich nepatří různé iniciativy dneška, o nichž se dá prohlásit jen to, že jde o nátlakové skupiny, které plní přání byrokratického aparátu.
  • Skutečné občanské iniciativy musí být proto maximálně podporovány ze strany státu a to jak finančním zajištěním, tak i možností svého rozvoje.
  • Instituce, podniky či jiné subjekty, které s nimi spolupracují a je podporují, musí mít vytvořeny rovněž podmínky pro tuto svou činnost.

Shrnutí

V současné době (píše se rok 2013 jeho první polovina) je u moci vládní garnitura, která vznikla tím, že pomocí takzvaných voleb, které ve skutečnosti nejsou volbami, ale pouze požadavkem na lidi, aby tuto vládní garnituru potvrzoval v jejich funkcích, tak v této zemi neexistuje občanská společnost.

Skutečně demokratické volby, které vycházejí z volby lidí, tedy občanů, vypadají zcela odlišně od toho, co se tady dneska v naší zemi prezentuje a provádí jako volební fraška. Vzhledem k tomu, že tyto současné volby nejsou volbami tak se k moci dostávají struktury, které jsou lidu nepřátelské.  Je pochopitelné, že díky aktivním lidem vznikají organizace, které se snaží lidem pomáhat.

Jde a občanské iniciativy a občanské organizace, které zakládají spolky pro tu či onu činnost. Tím vlastně simulují to, co by měly dělát normálním způsobem zvolené orgány.

Je snad pochopitelné, že všechno to, co zde vzniká na tomto základě, na tomto občanském základě, je cosi, co vychází z občanů, z jejich přání a potřeb, z jejich možností, a proto by to mělo být podporováno.

Opak je ale pravdou.

Protože v této zemi existují struktury stran, které jsou nepřátelské lidu a které naopak tento lid využívají, lépe řečeno, zneužívají, mají tyto občanské iniciativy, tyto občanská sdružení, velmi ztíženou pozici. Je velmi záhodné nebo vhodné, aby tato struktura těchto iniciativ byla podporována, jak je to jen možné. Aby byla podporována vším, co je dostupné.

Protože ona je ve skutečnosti tím, co vychází z lidu, a přestože to není zvolený orgán, je vlastně jeho zástupcem.

Nepřátelství některých institucí, organizací i jedinců současné vládní garnitury jednoznačně ukazuje na to, jak hodně je tento systém pro ně nepřátelský.

Velmi v tomto nepřátelství proslul bývalý prezident České republiky pan Klaus, který nemohl tyto organizace ani cítit.

Z toho je jednoznačně vidět, že se nejedná o člověka, který s demokracií má něco společného, ale naopak o člověka, který je totálně nepřátelský demokratickému soužití.

V normálních volbách, které navrhuje Skutečná Demokracie, budou tyto instituce de facto zbytečné, protože zvoleni lidé budou vycházet ze skutečných potřeb lidí, kteří je volí. Budou to totiž její zástupci. Na rozdíl od dneška, kdy jsou lidu nastrčeni kandidáti nebo politické strany, budou mít tito jejich zvolení zástupci skutečně jejich důvěru, protože to budou jejich zástupci.

Pak takovýto zástupce, který vychází z lidu a kterému lidé důvěřují a kterého volí pro jeho moudrost, pro jeho inteligenci a pro jeho  oblibu, a volí ho proto, že mu dávají důvěru a tuto důvěru v jeho ruce skládají, bude pochopitelně jednát zcela jinak,  nežli zástupci, takzvaní zástupci dneška, kteří se derou k moci,  a jsou vlastně touto mocí nemocní.

Dokud toto nebude takto zařízeno, je nezbytně nutné prosazovat aspoň to, že iniciativy, které tady vznikají na podporu občanských struktur, budou všemožně podporovány.

Je nutné taky podporovat takové uskupení, které může tyto iniciativy podpořit, případně muže je nejenom podpořit, ale může jim zabezpečit jejich existenci a jejích činnost.

—————

Zpět