17. Zavedení Ekonomické reformy Schlimbachova typu. Tím bude dosaženo zrušení:

01.12.2013 12:55

12 x BEZ současné praxe

Jedná se o 12 základních změn, které prosazuje iniciativa SKDE – SKUTEČNÁ DEMOKRACIE, a které v rámci ekonomické reformy hodlá realizovat. Tím by bylo možné nejen naplnit programové cíle tohoto hnutí, ale i v reálném životě občanů společnosti zajistit život občanů tak, aby byl bez:

1. Ekonomických krizí

2. Nezaměstnanosti

3. Inflace

4. Úroků

5. Finančních spekulací

6. Korupce

7. Nouze

8. Udržitelného růstu (ekonomiky)

9. Eura (úroky a inflace)

10. Konkursních správců a exekutorů

11. Státního dluhu

12. Nedostatku finančních zdrojů

Neboť si musíme uvědomit, že:

"Budoucnost je to, o čem sníme. Přítomnost je to, o čem se nám ani nezdálo …"

 

1. BEZ EKONOMICKÝCH KRIZÍ

Ekonomové nám rádi říkají, že ekonomické krize jsou potřebné, jsou očistnými mechanismy společnosti, jsou pro nás dobré. Nevíme, odkud čerpají tito ekonomové své informace, ale rozhodně vnímají ekonomickou krizi z pohledu výše svého platu jinak, než občan společnosti, který nedosáhne ani zdaleka na průměrnou mzdu. Je celkem nepochopitelné, jaká že je ta výhoda ekonomické krize i z pohledu toho, že společnost v průběhu mnoha let něco buduje a najednou prý v jejím zájmu přijde krize, která tuto práci obrátí vniveč.

Naše iniciativa nabízí občanům program, který umožňuje změnit samu podstatu ekonomického systému – systém oběhu peněz ve společnosti a jejich funkce tak, aby se ekonomické krize staly reliktem minulosti.

Za staletí vývoje ekonomických vztahů, které se zafixovaly v myslích občanů společnosti jako neměnná fakta až dogmata, člověka jen s obtížemi napadne kacířská myšlenka, že tyto vazby a vztahy nejsou seslány shůry, ale vymyslel je, budoval a upravoval až k dnešní podobě člověk, a to člověk, který byl zainteresován na tom, aby mu tyto vazby přinášely užitek, aby mu sloužily a daly moc. Naše iniciativa ve svém návrhu ekonomické reformy ukazuje konkrétní opatření a jejich uskutečnění, jak tyto vazby narovnat, aby sloužily potřebám celé společnosti, aby umožnily dosáhnout „Zlatého věku“ rozkvětu společnosti.

2. BEZ NEZAMĚSTNANOSTI

Nezaměstnanost je prý potřebná, jak se dozvíme z různých zasvěcených prací bohatě tituly honorovaných ekonomů. Zcela jistě se ale nedozvíme od těchto ekonomů, jak oni sami snášejí období bez práce, kdy se jim hroutí celý ekonomický mikrosvět domácnosti, kdy exekutoři klepou na dveře, kdy se domácnosti propadají ve stále větším počtu do dluhových pastí, kdy systém místo pomoci se z této pasti dostat je zatěžuje dalšími lichvářskými úroky a ekonomicky je totálně likviduje. Naše iniciativa chápe nezaměstnanost jako totální selhání řídícího systému společnosti. Nezaměstnanost je jako rakovina, která svými metastázami zamořuje nejdříve rodinné vazby a následně se rozlézá i na úroveň celospolečenskou, vyvolává nevraživost mezi lidmi přesně v souladu s příslovím, sytý hladovému nevěří, šíří ve společnosti stres, obavu z budoucnosti. Nezaměstnanost – to jsou ekonomické okovy na nohou nesvobodného občana. Náš program a ekonomická reforma zajišťují takové možnosti v dostatku finančních zdrojů a přístupu k nim občany i podnikateli, že nezaměstnanost se stane taktéž reliktem minulosti. Nezaměstnaným bude pouze ten člověk, který nebude chtít pracovat ze své svobodné vůle.

3. BEZ INFLACE

Ha ha ha, ano toto je obvyklá první reakce ekonomů a lidí, kteří věří na pohádku, o ekonomických vazbách a zákonitostech seslaných z vesmíru. Jak je tomu opravdu se můžete sami přesvědčit po přečtení naší ekonomické reformy a sami svým vlastním selským rozumem dojít ke správnému závěru. Ekonomové praví, že inflace vzniká tehdy, když do ekonomiky přichází stále více peněz, zatím co objem výroby hmotných a nehmotných statků zaostává. To znamená, že hodnota těchto vytvořených statků se rozpočítává mezi větší množství peněz, čímž reálná hodnota peněz klesá. Náš návrh naopak využívá dlouhodobě stabilní množství peněz v ekonomice, jejichž koloběh v ekonomice je určován reálnými technickými a technologickými možnostmi společnosti a dostatkem pracovních sil. Hodnota peněz proto neklesá a v každý moment je kryta hodnotou reálných hmotných nebo nehmotných statků, vytvořených občany společnosti

4. a 5. BEZ ÚROKŮ a FINANČNÍCH SPEKULACÍ

Naše ekonomická reforma zahrnuje i změnu v oblasti úvěrové politiky společnosti. Úvěry se stávají každému občanovi společnosti a podnikatelskému subjektu zcela a jednoduše dostupnými. Zástavy se nepožadují, zástavou se stává automaticky zakoupená věc. V případě podnikatelských úvěrů se požaduje písemné prohlášení statutárního zástupce společnosti, že přistupuje k ručení úvěru svým majetkem. Podmínky splátek půjčky si nastavuje každý občan sám, stejně jako i podnikatelský subjekt. Úroky jsou rovny nule. Je evidentní, že v nových podmínkách si každý podnikatel bude moci půjčit za exkluzivních podmínek libovolnou výši úvěru, aby mohl profinancovat celý svůj podnikatelský záměr včetně financování zásob. Nebude potřeba spoléhat se na spekulativní kapitál, který zotročuje výrobce a zemědělce, nutí je vyrábět málo kvalitní potraviny, jen aby byly levné, což se přímo projevuje na kvalitě našeho zdraví, na kvalitě našeho života. Takto dál tedy již postupovat nebudeme. Každý občan bude mít v novém systému dostatek volných finančních prostředků pro sebe, aby mohl vyžadovat a trvat na dodání kvalitních potravin a služeb.

6. a 7. BEZ KORUPCE a BEZ NOUZE

Korupce je v naší zemi všudypřítomná. Proč tomu tak je? Odpověď je velmi jednoduchá. Protože jsme to dovolili. Navrhujeme vám, vážení spoluobčané společně zrealizovat změny, které vám v oblasti ekonomiky a politiky navrhujeme v našem programu. Pro korupci již nebude místo, protože – lobbing bude trestným činem, realizace veškerých státem a orgány samosprávy realizovaných projektů bude povinně podléhat výběrovému řízení na Úřadu výběrových řízení, kde každé výběrové řízení bude probíhat veřejně a za účasti notáře. Obálky s nabídkami účastníků řízení se budou předávat v určený den a hodinu veřejně přímo do rukou notáře, který je ihned po uplynutí časové lhůty před veřejností otevře a neprodleně vyhlásí vítěze soutěže. Prostor pro zákulisní jednání tak bude zcela vyloučen. Nouzi zaženeme stanovením minimální mzdy, která zahrnuje náklady na bydlení (hypoteční splátka z hypotéky 1 500 000 Kč), všechny daně a odvody státu s tím, že uvedené náklady nesmí být vyšší než 50 % minimální mzdy. Minimální mzda v dnešních cenách bude odpovídat hodnotě 26 500 Kč měsíčně…

8. a 9. BEZ UDRŽITELNÉHO RŮSTU a BEZ EURA

Udržitelný růst je také jedna z pohádek, která má ospravedlnit stávající systém, který o ekologii pouze hovoří, zatím co umožňuje plenění a drancování přírodních zdrojů, znečišťování vodních zdrojů a to na základě splnění pochybných a zcela neefektivních ekonomických dogmat, bez ohledu na reálný život člověka, občana.

Naše iniciativa Vám toto neslíbí, my Vám můžeme slíbit 7 let tvrdé práce na zajištění optimálního materiálního standardu života a následně zpomalení až stagnaci růstu, abychom mohli využít pozitivních důsledků této nové situace — zkracování pracovní doby, dřívější odchod do důchodu, více volného času pro sebe … Celý projekt naší reformy je založen na existenci české koruny a celospolečenském vlastnictví měny

10. a 11. BEZ KONKURSNÍCH SPRÁVCŮ, EXEKUTORŮ a STÁTNÍHO DLUHU

Z výše uvedeného je jasné, že konkursní správci a exekutoři, zrovna tak jako státní dluh vezmou za své. Z podstaty reforem je jasné, že tyto novodobé fenomény dravého FINANČNÍHO systému již nebudou zapotřebí. Likvidací státního dluhu se naše společnost stane zcela svobodnou a nezávislou na cizím kapitálu.

12. BEZ NEDOSTATKU FINANČNÍCH ZDROJŮ

Dnes jsme každý den zahlcováni informacemi, na co všechno zase chybí zdroje, peníze. Silnice se nám rozpadají, na údržbu budov a chráněných památek nejsou peníze, na lékařskou péči pro pacienty se vzácnými chorobami taktéž, pořádáme veřejné sbírky na léčení dětí, zatím co zdravotní pojišťovny sedí na miliardových polštářích rezervních zdrojů, bereme to jako běžnou součást našeho života a pomalu se již ani nezamýšlíme, musí to tak skutečně být? Máme pro Vás vážení spoluobčané konečně dobrou zprávu v této souvislosti – být to tak rozhodně nemusí. Co s tím? Obáváme se, že za Vás s tím nikdo nic neudělá. Je třeba, abyste se sami rozhodli, jak chcete žít. Zda tak, jako doposud s tím, že vše co se reálně ve společnosti děje Vám vyhovuje, netoužíte po změně a jste zcela spokojeni, nebo si vykasat rukávy a společně s námi realizovat námi navržený program, který nám všem společně s Vámi dá šanci na lepší a kvalitnější život, bez dogmatických pravo-levých hesel stávajících politických stran, s pocitem plné svobody ve svém konání, v materiálním dostatku s klidem v duši, bez stresu, s pocitem pohody a sounáležitosti vzájemné úcty mezi lidmi. Budeme Vám vděčni za pomoc při realizaci našeho programu a zároveň Vás zveme k diskusi na diskusním fóru, kam můžete vstoupit prostřednictvím našich zatím provizorních webových stránek.

 

ing. Jiří Schlimbach (Ekonomická reforma) a Antonín Mareš (SKDE)

—————

Zpět