Dějinný klíč

 

Vážení přátelé

Zcela nedávno jsem znovuobjevil objevené,  jen pro nás,  lidi současnosti poněkud nepochopitelné. Objevil jsem KLÍČ, pomocí kterého lze odemykat události dějin.

 

Nevěříte?

Nuže na následných řádcích vás přesvědčím o tom, že tomu  tak skutečně je. Než se pustíme do úvah nad tímto fenoménem, tak na začátek několik základních údajů. To hlavně pro ty nedočkavé z nás.

Hlavní dějinný klíč je stanoven na 572 let.

Je podřízen vlivu "zabarvení" dějinných událostí dle vlivu, který momentálně převládá. Pro bližší pochopení je nutno se seznámit s vynikajícím dílem pana Páleše (slovenský filozof). Pro ukázku zde je použito období našich dějin, jež je známo pod označením "husitství" a doba v níž žijeme, tedy současnost. Pro pochopení musím dodat, že "zabarvení" tehdejší doby (husitství) bylo způsobeno vyzařováním Marsu (Samuel) a tedy se jedná o "válečné" události. Ty se překlápějí do naší doby ve smyslu vyzařování Jupitera a tedy Zachariela a to znamená, že jde o vztahy a události politické a společenské.

Dosti už ale o tom, a teď sledujte události v tabulce.

Válka, řád. Císař je předstvitelm řádu            Člověk člověku člověkem ne vlkem.

tabulka
1418 Zikmund je pověřen úlohou setavit vojenskou výpravu do Čech 1990 Aktivuje se Občanské Forum a na Slovensku Veřejnost proti násilí.
1420 Bitva na Vítkově, kterou Ziknund ostudně prohrává. Vzestup Žižky 1992 Volby v Československu znamenají prohru mezilidských vztahů. Vzestup Klause.
1420 1424 Žižka plundruje zemi, ničí jeden hrad za druhým. 1992 1996 Privatizace plundruje zemi, ničí jeden podnik za druhým.

1424 1425

Žižka je zasažen do druhého oka a posléze umírá

1996 1997

Ekonomické balíčky a posléze pád vlády. Tošovského vláda
1425 1434 Období v němž plundování pokračuje. Země odráží křižáky 1997 2006 Období v němž pokračuje privatizace. Země "úspěšně"odráží veškeré pokusy o demokratizaci společnosti.
1434 30.5. Bitva u Lipan. Vzniká patová situace. Obě strany (umírnění i radikálové) se drží v šachu. 2006 2.6. Patové volby.Vzniká patová situace. Obě strany (umírnění i radikálové) se nadále drží v šachu.
1434 Prosinec - vojenský komplot měst pod vedením Tábora 2006 Prosinec - politický komplot stran pod vedením ODS.
1435 březen - jednání vojenských sil 2007 březen - plánovány sjezdy ČSSD a dalších politických sil
1436 1437 Volba Zikmunda českým králem. Smrt Zikmunda 2008 2009 Vznik a působení nějaké mezilidské ideje, ale jen krátce.
1438 1440 Vláda Albrechta II. Habsburského a jeho smrt. 2010 2012 Vznik mnohem silnější ideje a její prosazení. Je ale dočasná
1440 Narození Ladislava Pohrobka 2012 Vláda nové síly, jež se zrodí a nabude na důležitosti.
O dalším průběhu událostí jsem si sice udělal obrázek, ale jeho zveřejňování by se mohlo jevit již hodně spekulativní.

Lze pochopitelně vzít jakékoliv období dějin a vyzkoušet si platnost tohoto klíče. V této souvislosti lze také odůvodnit vznik První republiky (1918). Vždyť 1918-572 = 1346 což je datum úmrtí Jana Lucemburského a tím nástup nového krále na český trůn (Karla IV). Zároveň je to i jeho korunovace  (Karla IV) v říši. V tomto roce je vytvořena i Svatováclavská koruna, jež symbolizuje státnost, moudrost a spjatost s odkazy předků (Sv.Václav). 

Při experimentování je hlavně  nutné pamatovat na překlápění událostí do sfér jednotlivých planetárních sil. Jejich rozložení a působení je sice pevně dáno, ale tím, že se jedná o systém koncipovaný jak ve svislé, tak vodorovné rovině, je jejich vzájemná proměnlivost velmi značná. Pochopitelně je zde míněn skutečný vliv těchto sil. S astrologií, tak jak je dnes aplikována, to nemá mnoho společného.

Bez znalosti díla pana Páleše - ANGEOLOGIA DĚJÍN (dle mého názoru se jedná o jednoho z velmi významných "zasvěcenců") je to ale jen velice špatně proveditelné. V této souvislosti upozorňuji na své práce, které dále rozpracovávají toto úžasné dílo. Pokud někdo, vážení čtenáři, by byl schopen "vycítit" ducha dějin a tak skutečně vytvořit hodnotné dějiny a poopravit současný zkreslený pohled, který vykazuje pouze data, jsem ochoten mu předat veškeré své poznatky z tohoto oboru.

Znovu zdůrazdňuji , že se jedná o překlopení vojenských událostí do politické roviny.

Dále je nutno se na věci dívat v kontextu dějin Evropy a ne úzkého pohledu českého nacionalisty, pro kterého je Zikmund nepřítel státu. Je nutné si uvědomit, ať se nám to líbí nebo ne, že jde o velmi významného evropského panovníka, jež je svou mocí srovnatelný s Karlem IV.

Další věc, kterou je nutno brát v potaz, je skutečnost systému, který vládne pod vyzařováním Marsu (Samuela). Jde o systém řádu a pořádku. Vím, že to zní divně, ale opravdu vojenská síla je založena pouze na systému rozkazů, podřízenosti a řádu. Tento systém v tehdejší době představoval vrchol. Pochopitelně není nutné ho naplnit ničící vojenskou silou, ale třeba budovatelskou snahou. To aplikoval na př. Karel IV. Pro bližší seznámení se s touto problematikou je opravdu nutné důkladné studium těchto věcí, pochopitelně je nutné vzít ty správné učebnice, skripta a knihy. Současné  učení na našich školách je tomu ale na hony vzdáleno. Doporučuji staré filozofy typu Platona, Aristotela či ze současných již zmiňovaného pana Páleše.

  • Při prověřování jiných časových úseků je nutno zohlednit ono vyzařování jež zabarvuje dějiny. Bližší viz práce pana Páleše.
  • Sočasná doba je Jupiterská a protože je to i vyzařování Evropy, tak tato v současné době posiluje. Jde především o její sjednocování.
  • V této situaci si můžete všimnout prudkého nesouhlasu destruktivních sil, jež se snaží toto sjednocení zhatit.

 

Antonín Mareš